Using by R-projectReálný datový soubor


    Nyní si můžeme ukázat výpočet rozdělení pravděpodobnosti údajů z měření skutečných dat. Tyto údaje, které jsou obtížně zpracovatelné standardními statistickými způsoby, pocházejí z životního prostředí. Jsou to obvykle hodnoty z výsledků chemických analýz koncentrací nebo klinické praxe. Jednou z moderních technologií pro tento účel jsou pasivní vzorkovače (SPMD), které se používají k měření kontaminací jak půdy, vody i vzduchu. Pomocí nich můžeme měřit velké komplexy kontaminantů, jako jsou perzistentní organické polutanty (POP), kovy a různé toxické látky. Všechna tato měření mají velkou nevýhodu, nelze je vyhodnocovat pomocí standardních statistických metod. Jsou velmi zašuměná, ale přesto nesou důležité informace!

Existují zde dva typy distribučních funkcí globální a lokální.

Globální distribuční funkce kontaminace Kadmiem

Odhad pomocí globální distribuční funkce je založen na myšlence, že data jsou v zásadě homogenní. Funkce hledá jedno hlavní maximum - hlavní homogenní shluk, ale některé okrajové body může označit jako narušení homogenity. Takto získáme kompletní globální pohled na data s odlehlými body na obou stranách intervalu.


Lokální distribuční funkce kontaminace Kadmiem

Lokální distribuční funkce odhaluje vnitřní strukturu datového souboru a přes extrémy funkce hustoty popisuje soubor pomocí vnitřních sub intervalů. Tím umožňuje rozdělit skupiny dat nezávisle na jiných předpokladech. Rozdělení na shluky je dáno matematickou funkcí nikoliv předpoklady o charakteru datového souboru!