Using by R-projectTestování


      Jedna z velmi užitečných vlastností robustních distribučních funkcí je jejich přesné porovnávání. Tato vlastnost se ukazuje velmi vhodná pro alternativní metodu k statistickému testování hypotéz. Metoda je založena na porovnání dvou distribučních funkcí, kdy jedna z nich je považována za nulovou hypotézu a druhá je alternativní hypotéza. Jako výsledná kritéria používáme standardní statistické hodnoty jako je hladina významnosti α, chyba druhého druhu β a síla testu (1-β). Hodnoty porovnávání získáme přímo z vypočítaných průsečíků obou distribucí. Příklad je uveden na sérii obrázků, kde byly použity pro názornost generované distribuce normálního rozdělení. Alternativní vzorek budeme vzdalovat posouváním střední hodnoty generátoru náhodného normálního rozdělení podle parametrů (N(30,2.5,0.5), N(30,2.8,0.5), N(30,3.4,0.5), N(30,4,0.5)).

                     Dvě identická překrývající se rozdělení N(30,2.5,0.5). Změna alternativního vzorku o 0.3 od střední hodnoty nulové hypotézy. Změna alternativního vzorku o 0.9 od střední hodnoty nulové hypotézy. Změna alternativního vzorku o 1.5 od střední hodnoty nulové hypotézy.

      Následuje příklad z klinické praxe. Objevuje se otázka: Jak porovnat výsledky klinické analýzy různých vzorků, které ale zaujímají podobný až identický interval mezních hodnot? Jak vypadá rozdělení uvnitř tohoto intervalu? Odpověď je na následujících obrázcích. První ukazuje, jak lze identifikovat průsečíky distribucí a druhý jak lze porovnávat výsledky několika případů. Význam tohoto způsobu je také v tom, že není potřeba čekat až na celkové výsledky pokusů nebo léčby, ale vyhodnocovat průběžně během léčení a tím zareagovat na vývoj procesu.

                Vztah rozdělení distribucí dvou souborů rozsahově téměř identických s odhalením jejich vnitřní struktury. Vyhodnocení více distribucí různých stádií experimentu.